Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/yyzdr.com/www.yyzdr.com/data/com.conn.php on line 45
清湖上老尼《净土圣贤录》-楞严经白话文网
楞严经白话文网
楞严经白话文网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清湖上老尼《净土圣贤录》

导读:湖上老尼,不详其人。念佛诵经,极虔谨,精严戒律。有道人,每岁一来,来则剧谈弥日然后去。一日,尼预与道人约,待之不至。自言将逝,不得与此友别,奈何。复待数日,又不至,乃命人舁龛断桥上,手执线香一枝,从容入龛。顷之火发,遂自焚。观者如堵。至身已焦黑,念佛声犹不绝云。(何士瑗阴骘文注释)...

  湖上老尼,不详其人。念佛诵经,极虔谨,精严戒律。有道人,每岁一来,来则剧谈弥日然后去。一日,尼预与道人约,待之不至。自言将逝,不得与此友别,奈何。复待数日,又不至,乃命人舁龛断桥上,手执线香一枝,从容入龛。顷之火发,遂自焚。观者如堵。至身已焦黑,念佛声犹不绝云。(何士瑗阴骘文注释)

\


相关知识